SKS Skupština

Obaveštavamo Vas da je SKS France Preseren u Nišu odrzala 11-tu
redovnu godišnju Skupštinu 12.3.2017.god. uz prisustvo 64 ljudi, od čega
55 članova-delegata sa pravom glasa, i dvoje gostiju,
-Dragane Mihajlović,šef kabineta preds.opštine Pantelej i
-Novice Simića,načelnika uprave opštine Pantelej

Predložen i usvojen dnevni red:

1.Pregled i analiza projektnih aktivnosti društva u 2016,god.
i projekata za 2017.god.
2.Finansijski izveštaj za 2016.god.
3.Izveštaj Nadornog odbora
4.Prekomponovanje Upravnog odbora SKS FP
5.Informacija o konzularnom danu
6.Razno

Svi projekti u 2016. god su uspesno realizovani,o cemu je podnet detaljan
finansijski izveštaj Uradu vlade Republike Slovenije.
Podnete projekte za 2017.god. Urad je zbirno finansirao sa 6.000 Eur,
osim projekta *Ekskurzija ucencev dopol.pouka slovenscine*

Nadzorni odbor je konstatovao pravilno i namensko trosenje sredstava
i pohvalio gosp. Zabara za samostalni projekat praćenja utroška i dohotka sredstava.

Prekomponovan je Upravni odbor SKS FP, tako sto je dvoje članova
podnelo ostavke(Marija Burazor i Rade Kostić), a dvoje razrešeno članstva
u UO (Snežana Kovijanic i Stanislav Gorišek) velikom većinom delegata.
Na predlog predsednika društva, njih je zamenilo četvoro novih clanova UO
(Martin Amon, Izabela Golubovic, Marko Levec i Olivera Sasek-Radulovic)
jednoglasnom odlukom, i koji sada uz Branka Volfa, Ljubišu Žabara i preds. Ivicu Grudena čine kompletan-novi Upravni odbor SKS*France Prešeren* Niš.